اخبار و تازه ها

کتاب چشم پزشکی عمومی تألیف آقایان دکتر محمد علی جوادی مدیر گروه ورئیس مرکز تحقیقات چشم و دکتر سپهر فیضی از اعضای هیأت علمی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که با مشارکت بیش از 47 نفر از اساتید برجسته چشم پزشکی کشور بتازگی تألیف گردیده است،
اطلس بین‌المللی ضایعات ناشی از گاز خردل به سه زبان فارسی، ژاپنی و انگلیسی با مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران و ژاپن به چاپ رسید.

سمینار