دوره های بازآموزی پزشکی

 • اولین سمینار: تازه های جراحی پیوند قرنیه و کاتاراکت، 31 خرداد - 2 تیر 1385 ، دبیر علمی: آقای دکتر فرید کریمیان
 • دومین سمینار: تازه های تشخیص و درمان گلوکوم و جراحی رفراکیتو، 30 خرداد - 1 تیر 1386، دبیر علمی: آقای دکتر بهرام عین الهی
 • سومین سمینار: تازه های تشخیص و درمان پلک، ملتحمه و قرنیه، 29 - 31 خرداد 1387، دبیر علمی: آقای دکتر محمدرضا جعفری نسب
 • چهارمین سمینار: گلوکوم، 30 بهمن - 2 اسفند 1387 ، دبیر علمی: خانم دکتر زهره بهروزی
 • پنجمین سمینار : بیماریهای ایمنی و التهابی چشم و ویووئیت ها ، 28 - 31 بهمن 1388 ، دبیر علمی: آقای دکتر مسعود سهیلیان
 • ششمین سمینار : شبکیه و چشم پزشکی امروز ، 4 -6 اسفند 1389 ، دبیر علمی: آقای دکتر علیرضا رمضانی
 • بازآموزی مدون : آنتی بیوتیک ها در چشم پزشکی ، 14 دی 1389 ، دبیر علمی: آقای دکتر مرتضی انتظاری
 • هفتمین سمینار: پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی ، 12- 14 بهمن 1390، دبیر علمی: آقای دکتر حمید احمدیه
 • هشتمین سمینار: پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی ، 18 -20 بهمن 1391، دبیر علمی: آقای دکتر محمد حسین دهقان
 • نهمین سمینار: پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی ، 2- 4 بهمن 1392، دبیر علمی : آقای دکتر محمد زارع
 • دهمین سمینار: پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی ، 8 - 10 بهمن 1393، دبیر علمی : آقای دکتر مرتضی انتظاری
 • یازدهمین سمینار: پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی ، 28-30 بهمن 1394، دبیر علمی : آقای دکتر علیرضا برادران رفیعی