سمینارهای سالانه

بازآموزی مدون موضوع زمان برگزاری دبیرعلمی
1 تازه های چشم پزشکی عمومی 86/12/02 - 86/12/1 آقای دکتر محمد پاکروان
2 گلوکوم 1 و 2 88/09/26 آقای دکتر محمد پاکروان
3 تجویز عینک 89/8/13 آقای دکتر توکلی
4 نوروافتالوژی 89/8/13 آقای دکتر محمد پاکروان
5 ویوئیت 89/10/9 آقای دکتر مرتضی انتظاری