سمینارهای سالانه

  • بازآموزی مدون: تازه های چشم پزشکی عمومی،1 - 2 اسفند 1386 ، دبیر علمی: آقای دکتر محمد پاکروان
  • بازآموزی مدون گلوکوم 1و2 : 26 آذر 1388 ، دبیر علمی: آقای دکتر محمد پاکروان
  • 21 خرداد 1388 ، دبیر علمی: آقای دکتر محمد پاکروان
  • بازآموزی مدون: تجویز عینک، 13 خرداد 1389 ، دبیر علمی: آقای دکتر مهدی توکلی
  • بازآموزی مدون: نوروافتالوژی، 13 آبان 1389 ، دبیر علمی: آقای دکتر محمد پاکروان
  • بازآموزی مدون: ویووئیت، 14 دی 1389 ، دبیر علمی: آقای دکتر مرتضی انتظاری