EBM

واحد مدیریت دانش بالینی چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

واحدهای مدیریت دانش بالینی اصلی ترین رکن نظام ملی مدیریت دانش بالینی در کشور محسوب می گردند و تولید محصولات دانشی ملی را در حیطه های تخصصی بالینی راهبری می کنند. این واحدها، دارای مجوز رسمی فعالیت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند و هدف از ایجاد و توسعه آنها تولید شواهد بومی برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در کشور می باشد. پیرو توافق به عمل آمده بین معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، واحد مدیریت دانش بالینی چشم در سال 1390 در مرکز تحقیقات چشم تاسیس شد. فعالیت واحد با مشخص شدن اعضا تیم و آشنایی اعضا با مفاهیم پزشکی مبتنی بر شواهد از طریق کارگاههای حضوری و همچنین مرور لوحهای فشرده تدوین شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آغاز گردید.
بطور کلی این واحد با دو رویکرد ذیل به تولید شواهد می پردازد:
1. پیش کنشی (دیده بانی دانش از طریق تولید "عناوین دانش پرداخت" و افق یابی فناوری سلامت از طریق تولید "گزارش کوتاه فناوری سلامت" و مرور نقادانه و پردازش شواهد تولید شده و ایجادBank CATs)
2. واکنشی (تولید محصولات دانشی سنتتیک بر اساس الویتهای ملی نظیر راهنماهای بالینی)
راهنماهای بالینی که به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و منتشر گردید:
  • کاتاراکت بالغین (بومی شده برای جمعیت ایرانی)
  • رتینوپاتی دیابتی (بومی شده برای جمعیت ایرانی)
  • پیشگیری، تشخیص و درمان آسیب های چشمی زودرس و تاخیری ناشی از تماس با گاز خردل
  • تزریقات داخل ویتره: تزریق داخل ویتره داروی آواستین (در حال تدوین و بومی سازی)