Alternate Text
Alternate Text
EBM
واحد مدیریت دانش بالینی چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

واحدهای مدیریت دانش بالینی اصلی ترین رکن نظام ملی مدیریت دانش بالینی در کشور محسوب می گردند و تولید محصولات دانشی ملی را در حیطه های تخصصی بالینی راهبری می کنند. این واحدها، دارای مجوز رسمی فعالیت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند و هدف از ایجاد و توسعه آنها تولید شواهد بومی برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در کشور می باشد. پیرو توافق به عمل آمده بین معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، واحد مدیریت دانش بالینی چشم در سال 1390 در مرکز تحقیقات چشم تاسیس شد. فعالیت واحد با مشخص شدن اعضا تیم و آشنایی اعضا با مفاهیم پزشکی مبتنی بر شواهد از طریق کارگاههای حضوری و همچنین مرور لوحهای فشرده تدوین شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آغاز گردید.
بطور کلی این واحد با دو رویکرد ذیل به تولید شواهد می پردازد:
1. پیش کنشی (دیده بانی دانش از طریق تولید "عناوین دانش پرداخت" و افق یابی فناوری سلامت از طریق تولید "گزارش کوتاه فناوری سلامت" و مرور نقادانه و پردازش شواهد تولید شده و ایجادBank CATs)
2. واکنشی (تولید محصولات دانشی سنتتیک بر اساس الویتهای ملی نظیر راهنماهای بالینی)
راهنماهای بالینی که به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و منتشر گردید:
  • کاتاراکت بالغین (بومی شده برای جمعیت ایرانی)
  • رتینوپاتی دیابتی (بومی شده برای جمعیت ایرانی)
  • پیشگیری، تشخیص و درمان آسیب های چشمی زودرس و تاخیری ناشی از تماس با گاز خردل
  • تزریقات داخل ویتره: تزریق داخل ویتره داروی آواستین (در حال تدوین و بومی سازی)