Comparison between eyelid indices of ptotic eye and normal fellow eye in patients with unilateral congenital ptosis.
هدف: بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناسی تومورهای پلکی طی سال‌های 1389-1378 در بیمارستان شهید لبافی‌نژاد. روش پژوهش: در این مطالعه گذشته‌نگر، پرونده تمام بیمارانی که با تشخیص توده پلکی در دوره زمانی ذکر شده در بیمارستان لبافی‌نژاد مورد بیوپسی پلک قرار گرفته بودند بررسی و اطلاعات مربوط به هر بیمار در فرم‌های مخصوص تهیه شده ثبت شد. داده‌ها بر مبنای اهداف طرح، مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته‌ها: از مجموع 551 مورد بررسی شده، 369 مورد (67 درصد) شالازیون، 82 مورد (8/14 درصد) توده خوش‌خیم و 100 مورد (2/18 درصد) توده بدخیم بودند. شایع‌ترین تومورهای خوش‌خیم به ترتیب شامل خال‌های ملانوسیتی (40 درصد)، پاپیلوم‌ها (16 درصد) و کیست‌ها (10 درصد) بودند. شایع‌ترین توده‌های بدخیم کارسینوم سلول قاعده‌ای (BCC) (83 درصد)، کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) (8 درصد) و کارسینوم غدد سباسه (SGC) (6 درصد) بودند. BCC و SCC بیش‌تر در افراد مسن‌تر از 70 سال بروز کرده بودند. شایع‌ترین محل بروز تومورهای بدخیم پلک پایین و به دنبال آن پلک بالا بود. BCC در 16 مورد عود داشت که در پلک پایین از همه شایع‌تر بود. متاستاز در هیچ بیماری دیده نشد. نتیجه‌گیری: در مرکز لبافی‌نژاد شایع‌ترین توده پلکی، توده‌های التهابی است که در زنان شایع‌تر است. خال ملانوسیتی شایع‌ترین توده خوش‌خیم و BCC شایع‌ترین تومور بدخیم پلک است. بیش‌تر این توده‌ها در پلک پایین هستند که همراه با درصد عود بالاتری نیز می‌باشند.
کلمات کلیدی : Levator function; Levator muscle; Lid excursion; Lid fissure height; Ptosis
نویسنده : Bagheri A, Tavakoli M, Najmi H, Erfanian Salim R, Yazdani S.
تاریخ انتشار : 1392/10/11
فایل های پیوست