تاریخ 1395/09/15         ساعت 08:55:13     گروه خبری سمینارها

دومین کنفرانس سالیانه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
 
«با امتیاز بازآموزی»

دبیر علمی: دکتر علیرضا برادران رفیعی
دبیر اجرایی: دکتر حسین ضیایی
تاریخ: 23 دی ماه 1395
محل برگزاری: سالن همایش های بیمارستان لبافی نژاد
ارسال مقالات و پوسترها از طریق آدرس ایمیل: alirbr@gmail.com