Date 2013/11/01         Hour 10:32:52     News Group News And Events

<strong> </strong>
<div style="direction: rtl;" align="right"><strong>در این کتاب که با مشارکت دانشکده پزشکی هیروشیمای ژاپن منتشر شده است سه تن از اعضای هیأت علمی و محققان مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حضور فعال داشته‌اند.<br />
<br />
آقایان دکتر محمد علی جوادی، دکتر محمود بابایی و دکتر سپهر فیضی در فصلی جداگانه با عنوان شواهد بالینی صدمات چشمی ناشی از مواجهه با گاز خردل، عوارض چشمی این گاز را بررسی نموده‌اند.</strong></div>
<strong> </strong>