Date 2016/10/31         Hour 10:36:51     News Group News And Events

برنامه روز جهانی بینایی
موضوع: مراقبت از چشم و پیشگیری از نابینایی و کم بینایی
تاریخ: 1395/7/15

دارای امتیاز بازآموزی برای چشم پزشکان، پزشکان عمومی، اپتومتریستها و پرستاران
مکان: تهران – خیابان پاسداران – خیابان بوستان نهم – خیابان پایدارفرد – بیمارستان شهید لبافی نژاد – طبقه همکف - مرکز همایش های بیمارستان لبافی نژاد
تلفن: 22591616 – 22585952