دوره های پایان یافته

سمینار موضوع زمان برگذاری دبیرعلمی
1 تازه های جراحی پیوند قرنیه و کاتاراکت 85/03/31 - 85/04/02 دکتر فرید کریمیان
2 تازه های تشخیص و درمان گلوکوم و جراحی رفراکیتو 86/03/30 - 86/04/01 آقای دکتر بهرام عین الهی
3 تازه های تشخیص و درمان پلک، ملتحمه و قرنیه 87/03/31 - 87/03/29 آقای دکتر محمدرضا جعفری نسب
4 گلوکوم 87/11/30 - 87/12/02 خانم دکتر زهره بهروزی
5 بیماریهای ایمنی و التهابی چشم و ویووئیت ها 88/11/28 - 88/12/30 آقای دکتر مسعود سهیلیان
6 شبکیه و چشم پزشکی امروز 89/12/04 - 89/12/06 آقای دکتر علیرضا رمضانی
7 بازآموزی مدون : آنتی بیوتیک ها در چشم پزشکی 89/10/14 آقای دکتر مرتضی انتظاری
8 پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی 90/11/12 - 90/11/14 آقای دکتر حمید احمدیه
9 پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی 91/11/18 - 91/11/20 آقای دکتر محمد حسین دهقان
10 پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی 92/11/02 - 92/11/04 آقای دکتر محمد زارع
11 پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی 93/11/08 - 93/11/10 آقای دکتر مرتضی انتظاری
11 پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی 94/11/28 - 94/11/30 آقای دکتر علیرضا برادران رفیعی