اولویت ها
محورواولویتهای تحقیقاتی مرکزتحقیقات:
 • محورتحقیقاتی: - انجام مطالعات میدانی در زمینه علل قابل اجتناب نابینایی و کم بینایی در سطح کشور و به کارگیری نتایج به منظور حمایت طلبی و پایش برنامه های پیشگیری از نابینایی در سطح کشور
 • اولویتهای تحقیقاتی:
  • تعیین شیوع، بروز و علل عمده نابینایی و کم بینایی به ویژه بیماریهای کاتاراکت، عیوب انکساری، رتینوپاتی دیابتی، گلوکوم، کدورت قرنیه، AMD
  • میزان شیوع و نحوه برخورد با آسیب (ترومای) چشمی ناشی از کار و حوادث، ورزش، نزاع و حوادث در منزل
  • تعیین میزان شیوع عیوب انکساری، آمبلیوپی و نحوه استفاده از عینک در کودکان و نوجوانان
  • شیوع و علل عمده نابینایی اطفال به ویژه بیماری ROP
  • پیشگیری: طراحی برنامه استراتژیک پیشگیری از نابینایی و کم بینایی در سطح ملی
  • پوشش خدمات چشم: تعیین میزان استفاده از خدمات چشم پزشکی در افراد مبتلا به بیماری‌های چشمی
  • سطح بندی خدمات چشم پزشکی: تعیین سطوح مختلف ارائه خدمات چشم پزشکی
  • برآورد خدمات و تجهیزات چشم پزشکی: برآورد نیروی انسانی و تجهیزات متناسب جمعیت جهت ارائه خدمات چشم پزشکی
  • بررسی هزینه – اثر بخشی و نحوه ادغام خدمات چشم پزشکی در سیستم شبکه بهداشت و درمان کشور، هزینه - اثر بخشی درمان بیماری‌های مختلف چشم
  • آگاهی در زمینه بیماری های چشمی: بررسی و مقایسه آگاهی٬ نگرش و رفتار در زمینه سلامت بینایی در نقاط مختلف و ارایه راه کار مدیریتی به مسوولان بهداشتی کشور
  • بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری‌های مختلف چشم
  • مطالعه مدیریت خدمات: بررسی وضعیت مراکز ارایه دهنده خدمات چشم پزشکی، ارزیابی میزان رعایت استانداردهای علمی هنگام ارائه خدمات درمانی چشم پزشکی
 • شبکه های تحقیقاتی:
  • شبکه سراسری تحقیقات چشم
 • پتانسیلهای تحقیقاتی،زمینه های همکاری باسایرمراکز:
  • وجود اعضای هیات علمی کارآمد
  • تجربه کافی در انجام مطالعات مبتنی بر جامعه (population-based study)
  • توانایی انجام مطالعات HSR
  • توان سیاست‌گذاری علمی در حوزه پژوهش بیماری های چشمی
  • توان بالقوه برای جهت‌دهی اعتبارات و هدایت پژوهش‌ها