محورواولویتهای تحقیقاتی مرکزتحقیقات:

انجام مطالعات میدانی در زمینه علل قابل اجتناب نابینایی و کم بینایی در سطح کشور و به کارگیری نتایج به منظور حمایت طلبی و پایش برنامه های پیشگیری از نابینایی در سطح کشور
 • تعیین شیوع، بروز و علل عمده نابینایی و کم بینایی به ویژه بیماریهای کاتاراکت، عیوب انکساری، رتینوپاتی دیابتی، گلوکوم، کدورت قرنیه، AMD
 • میزان شیوع و نحوه برخورد با آسیب (ترومای) چشمی ناشی از کار و حوادث، ورزش، نزاع و حوادث در منزل
 • تعیین میزان شیوع عیوب انکساری، آمبلیوپی و نحوه استفاده از عینک در کودکان و نوجوانان
 • شیوع و علل عمده نابینایی اطفال به ویژه بیماری ROP
 • پیشگیری: طراحی برنامه استراتژیک پیشگیری از نابینایی و کم بینایی در سطح ملی
 • پوشش خدمات چشم: تعیین میزان استفاده از خدمات چشم پزشکی در افراد مبتلا به بیماری‌های چشمی
 • سطح بندی خدمات چشم پزشکی: تعیین سطوح مختلف ارائه خدمات چشم پزشکی
 • برآورد خدمات و تجهیزات چشم پزشکی: برآورد نیروی انسانی و تجهیزات متناسب جمعیت جهت ارائه خدمات چشم پزشکی
 • بررسی هزینه – اثر بخشی و نحوه ادغام خدمات چشم پزشکی در سیستم شبکه بهداشت و درمان کشور، هزینه - اثر بخشی درمان بیماری‌های مختلف چشم
 • آگاهی در زمینه بیماری های چشمی: بررسی و مقایسه آگاهی٬ نگرش و رفتار در زمینه سلامت بینایی در نقاط مختلف و ارایه راه کار مدیریتی به مسوولان بهداشتی کشور
 • بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری‌های مختلف چشم
 • مطالعه مدیریت خدمات: بررسی وضعیت مراکز ارایه دهنده خدمات چشم پزشکی، ارزیابی میزان رعایت استانداردهای علمی هنگام ارائه خدمات درمانی چشم پزشکی
 • شبکه سراسری تحقیقات چشم
 • وجود اعضای هیات علمی کارآمد
 • تجربه کافی در انجام مطالعات مبتنی بر جامعه (population-based study)
 • توانایی انجام مطالعات HSR
 • توان سیاست‌گذاری علمی در حوزه پژوهش بیماری های چشمی
 • توان بالقوه برای جهت‌دهی اعتبارات و هدایت پژوهش‌ها