مجله
 
 
مجله
مجله Journal of Ophthalmic and Vision Research (JOVR) نشریه رسمی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.
این مجله به صورت دسترسی آزاد منتشر می شود. هدف از انتشار آن گسترش نقطه نظرات و مطالعات پژوهشی در زمینه های مختلف چشم پزشکی و علوم بینایی است
خبر ها
جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر زنده دل مشاور معاونت تحقیقات و فناوری و مسئول برنامه ملی ثبت بیماری ها
جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر زنده دل مشاور معاونت تحقیقات و فناوری و مسئول برنامه ملی ثبت بیماری ها
جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر زنده دل مشاور معاونت تحقیقات و فناوری و مسئول برنامه ملی ثبت بیماری ها
ابتدا قبلی 1 بعدی انتها