درباره مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی

  • سازماندهی و برنامه ریزی هدفمند پژوهشهای اپیدمیولوژیک براساس اولویتها و نیازهای ملی
  • انجام مطالعات اپیدمیولوژیک و مبتنی بر جامعه به منظور تعیین الگوی بیماری های چشمی و علل قابل اجتناب نابینایی
  • شناسایی خلاءهای موجود در سیستم های مراقبت از چشم
  • همکاری با سازمان ها، مراکز علمی، دانشگاهی و نهاد های داخلی و بین المللی به منظور ارتقاء سلامت بینایی در سطح
جامعه
  • آموزش نیروی انسانی در سطوح مختلف بهداشتی در زمینه سالمت چشم
  • آموزش همگانی
  • جلب مشارکت های داخلی و خارجی در راستای سلامت چشم و پیشگیری از نابینایی