Alternate Text
Alternate Text
رویدادها
آزمایشگاه سلولی-مولکولی
یکی از اهداف اساسی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همچون تمام مراکز علمی معتبر جهانی نیل به این مهم می باشد. در این راستا و با همکاری صمیمانه و دلسوزانه همکاران متخصص در علوم پایه پزشکی شامل، ژنتیک، بیولوژی، علوم تکوینی و........ از مراکز معتبر علمی، همچون پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری، مرکز انتقال خون، بانک چشم جمهوری اسلامی و پژوهشگاه رویان، واحد آزمایشگاه سلولی مولکولی به عنوان زیر مجموعه ای از مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید بهشتی، با قابلیت های رو به رشد، در محل زیرزمین بیمارستان لبافی نژاد در ابتدای سال 1390 خورشیدی، احداث گردید.