مرکز تحقیقات مهندسی بافت

آزمایشگاه سلولی-مولکولی

امروزه اهمیت داشتن ارتباط تنگاتنگ بین علوم پایه و بالینی همچون دمیدن روح زندگی جهت بقا و بالندگی و حرکت رو به جلوی آن در تمامی رشته های علوم پزشکی می باشد. آینده رو به رشد چشم پزشکی نیز در گرو بهره گیری از تحقیقات جدید با نگرش پژوهش محور، در زمینه .علوم پایه و ترجمان سریع آن در جهت کاربرد بالینی می باشد


درباره آزمایشگاه :
از این رو یکی از اهداف اساسی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید بهشتی، همچون تمام مراکز علمی معتبر جهانی نیل به این مهم می باشد. در این راستا و با همکاری صمیمانه و دلسوزانه همکاران متخصص در علوم پایه پزشکی شامل، ژنتیک، بیولوژی، علوم تکوینی و........ از مراکز معتبر علمی، همچون پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری، مرکز انتقال خون، بانک چشم جمهوری اسلامی و پژوهشگاه رویان، واحد آزمایشگاه سلولی مولکولی به عنوان زیر مجموعه ای از مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید بهشتی، با قابلیت های رو به رشد، در محل زیرزمین بیمارستان لبافی نژاد در ابتدای سال 1390 خورشیدی، احداث گردید.
 
امکانات فعلی این مرکز شامل موارد زیر است:

1- امکانات آزمایشگاهی جهت کشت و تکثیر سلولهای بنیادی شبکیه مانند: سلولهای اپیتلیال پیگمانتوری (انجام شده) ، فوتورسپتورها و گانکلیون سلهای شبکیه (مطالعات در حال انجام است)
2- امکانات آزمایشگاهی جهت کشت و تکثیر سلولهای بنیادی آندوتلیوم قرنیه (انجام شده)
3- امکانات انجام ایمونوسیتوکمیستری و ایمونوهیستوکمیستری
4- میکروسکوپ فلئورسنس معکوس
5- امکانات انجام تستهای Real time-PCR جهت بررسی های ژنتیکی
6- امکانات انجام تست ELISA
7- امکانات انجام تست Western blot

 اعضا مرکز:

1- آقای دکتر حمید احمدیه، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ، چشم پزشک و فوق تخصص ویتره و رتین. (لینک به CV)
2- خانم دکتر زهرا سهیلا سهیلی، دانشیار و عضو هیأت علمی، دکترای
3- آقای دکتر شهرام سمیعی، دانشیار و عضو هیأت علمی، دکترای
4- خانم دکتر مژگان رضایی کنوی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ، چشم پزشک و فلوشیپ پاتولوژی چشم
5- دکتر نارسیس دفتریان، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، چشم پزشک و فوق تخصص ویتره و رتین.
6- آقای دکتر ابوذر باقری، دانشجوی دکترای ژنتیک بالینی.
7- خانم سحر بالاقلی، دانشجوی دکترای هماتولوژی.

 
: طرح های انجام شده و در حال انجام

1. Investigation of the effects of Bevacizumab and anti-CTGF (connective tissue growth factor) antibody on human retinal pigment epithelial cells (RPE) in primary cell culture.

2. Determination of safe intraocular dosages of Clonidine as an anti-VEGF in rabbit’s eyes.

3. Transplantation of Retinal Pigmented Epithelial Cells Differentiated from Induced Pluripotent Stem Cells in Sub retinal Space of RCS Rats to Rescue Retinal Photoreceptors in Early Stages of Degeneration.

4. To determine the efficacy of small interfering RNA directed against placenta growth factor in mouse model of laser induced choroidal neovascularization.

5. Transplantation of Retinal Pigmented Epithelial Cells Differentiated from Induced Pluripotent Stem Cells in Sub retinal Space of Sodium Iodate Induced Model of Retinal Pigment Epithelial Degeneration.

6. Facilitation of Trans-Scleral Drug Delivery.

7. Sequencing of exon 10 and a section of intron 9 (composed of 500 nucleotide hot- spot regions) of the complement factor H (CFH) gene to select susceptible single nucleotide polymorphisms for age related macular degeneration (AMD) in Iranian patients.

8. To compare anti-angiogenesis and anti-fibrosis effects of anti-CTG with and without combination with anti-VEGF (Bevacizumab) in rodent model of CNV (choroidal neovascularization)
 
9. Rhodopsin gene mutations among Iranian patients with Autosomal Dominant Retinitis Pigmentosa and healthy controls.

10. Studying retinal cells development through transfection of CD133 positive HSC derived from human cord blood, by Pax6 master gene.

11. The effect of Fasudil in contractile activity of human RPE cells in vitro.

12. Retinal repair by sub retinal transplantation of bone marrow derived RPE (retinal pigmented epithelial) cells.

13. Evaluation of the enhancing effect of ROCK inhibitors Y-27632and Y-39983 on cultivated human corneal endothelial cells.

14. Studying the effect of amniotic fluid on cell growth trans-different and dedifferentiation of human RPE cell culture.

15. Ex-vivo culture of human corneal endothelial cells.

Optogenetics اپتوژنتیک

 
 
بخش Optogenetics اخیرا در مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی احداث گردیده و هدف از آن ارائه روشهای درمانی نوین و امیدوارکننده در بازگردانیدن بینایی به افرادی است که بیماری پیشرفته شبکیه دارند. اساسا این نوع درمان موجب برگردانیدن حساسیت به نور و بینایی بالقوه به بیمارانی میشود که حتی دید بسیار اندکی برایشان باقی مانده است.
Optogenetics یک محدوده تحقیقاتی نوین در حیطه چشم پزشکی است که از ژن درمانی برای انتقال یک ژن کد کننده پروتئین فعال شونده با نور به سلول‌های هدف استفاده می کند و در نتیجه سبب کنترل تنظیم شده با نور مسیرهای سلول‌های هدف میشود. در Optogenetics به طریقه ژنتیکی، یا پروتئین حساس به نور نظیر channel rhodopsin داخل مسیرهای سیگنال داخلی شبکیه می شود و یا با استفاده از عملکرد دوگانه پروتئین غشایی وارد مسیر سیگنال کردن نور می گردد. ژن پروتئین مذکور به سلولهای شبکیه‌ای منتقل می شود که بطور طبیعی حساس به نور نیستند نظیر سلول‌های Bipolar یا سلول‌های گانگلیونی. لذا میتوان از Optogenetics برای ساختن نورونهای شبکیه‌ای حساس به نور و بازگردانیدن فعالیت شبکیه پس از دژنرسانس فتورسپتورها استفاده نمود.